.

Kot - Umowa kupna sprzedaży

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY KOTA

zawarta w dniu ..............

 

Hodowca- sprzedający :

Hodowla: .......................................................................
Imię i Nazwisko: .............................................................
Adres: .............................................................................
Tel.: ............................................................................
e-mail: ...........................................................................

Nabywca kota :


Hodowla*: .........................................................

Związek*: ..........................................................

Imię i Nazwisko: ..................................................
Adres: ................................................................
Tel.: ...................................................
e-mail: ...................................................
 
Podstawowe dane dotyczące kota:

Rasa: .........................................
Płeć: ........................................
Imię kota: ..................................
Data urodzenia: .........................
Kolor: .........................................
Nr rodowodu: ...................................................................

Cena kota: ................................ PLN słownie: ..........................................................................PLN
Wpłacona zaliczka:.................................PLN słownie: ...............................................................PLN

Faktyczna data odbioru kota:...........................................................

1. Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub do schroniska, nie będzie przetrzymywany w klatce i pozostawiany bez opieki dłużej niż jeden dzień. W razie konieczności rezygnacji z kota Nabywca znajdzie mu odpowiedni dom, albo nieodpłatnie zwróci Hodowcy. W przypadku chęci dalszej odsprzedaży kota, prawo pierwokupu ma hodowca.

 
2. Hodowca sprzedaje w/w kota jako   1:

.......................................................................................

3. Hodowca nie odpowiada za przyszłe sukcesy lub porażki wystawowe i/lub hodowlane sprzedanego kota.

4. Hodowca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego zadatku w całości, jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy, a Nabywca nie wyraża chęci na zakup z hodowli innego kota .

5. Nabywca nie ma prawa zarejestrować kota w żadnej z działających organizacji zrzeszających hodowców kotów rasowych w chwili kiedy punkt drugi umowy klasyfikuje kota jako przeznaczonego do sterylizacji lub kastracji, a zabieg ten nie został jeszcze wykonany. Zapis o kastracji lub sterylizacji zostaje również umieszczony w rodowodzie kota przez Polski Związek Felinologiczny lub Hodowcę .

6. Nabywca nie ma prawa rozmnażać zakupionej kotki lub dokonywać kryć zakupionym kocurem poza istniejącymi organizacjami zrzeszającymi hodowców kotów rasowych. W przypadku, gdyby Nabywca złamał 7 punkt niniejszej umowy, traci prawa własności do nabytego kota i przekazuje go Hodowcy, a kwota zapłaty za kota przepada na rzecz Hodowcy.

7. Jeżeli kot przeznaczony jest wyłącznie do sterylizacji lub kastracji, kupujący zobowiązany jest do dokonania jednego z tych zabiegów u kota w wieku od piątego do dwunastego miesiąca życia kota, a kota dorosłego do 30 dni od chwili jego nabycia. Po tym okresie Nabywca musi dostarczyć Hodowcy oryginał zaświadczenia weterynaryjnego z przeprowadzonego zabiegu.

8. Nabywca otrzymuje od Hodowcy książeczkę zdrowia kota oraz jego rodowód.
9. W przypadku , gdyby organizacja ,w której jest zrzeszony Hodowca nie zdążyła wystawić rodowodu dla kota do dnia jego nabycia, Hodowca przekaże Nabywcy rodowód niezwłocznie po jego otrzymaniu osobiście lub listem poleconym, a rubryki umowy dotyczące nr rodowodu Nabywca i Hodowca uzupełnią sami .

10. Nabywca został poinformowany o nawykach żywieniowych kota oraz o jego pielęgnacji.

11. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest wolna od wirusów:
FeLV
FIV
Kot na zlecenie kupującego może zostać poddany kontroli weterynaryjnej i przeprowadzeniu testów w kierunku wykrycia FeLV, FIV, FIP. Koszty badań i testów pokrywa Nabywca. ( W terminie 3 dni roboczych od zakupu kociaka )
Nabywca wyraża chęć na powyższe : TAK - NIE /*

12. Hodowca gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez Nabywcę jest on klinicznie zdrowy i wolny od chorób pasożytniczych (odrobaczony). Kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych.

13. Kot został odrobaczony preparatem : w dniu o czym świadczy wpis w książeczce zdrowia kota.

14. Kot został zaszczepiony na podstawowe choroby wirusowe:


Data szczepienia
Rodzaj szczepionki
Nazwisko lekarza weterynarii


I szczepienie    ............................

II szczepienie   ............................


15. Kot jest /nie jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie *.

16. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota 3 (trzy) dni od momentu zakupu kota od hodowcy. Jeżeli w tym czasie weterynarz wykryje u kota jakąś chorobę bądź wadę, kot może zostać zwrócony Hodowcy. Hodowca, przed zwrotem pieniędzy Nabywcy, ma prawo zażądać wszelkich oryginałów dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę kota. Nabywca dowozi kota do Hodowcy na swój własny koszt. Hodowca ma prawo do niezależnej opinii weterynaryjnej i w przypadku nie potwierdzenia się diagnozy poprzedniego lekarza weterynarii ma prawo zażądać zwrotów kosztów badań lekarskich i analitycznych dokonanych przez niego.

17. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednakowych egzemplarzach, a każda strona niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez nabywcę i hodowcę.

18. W przypadku gdyby Nabywca nie wyraził chęci podpisania umowy , a zdecydowałby się na zakup kota , każda ze stron tej umowy zostaje przekreślona, a Nabywca i Hodowca parafują każdą ze stron, składając na ostatniej stronie swoje czytelne podpisy. Tym samym Nabywca zrzeka się wszelkich praw reklamacyjnych zakupionego kota.

 

 

                          PODPIS HODOWCY                                                                            PODPIS NABYWCY

                      ........................................                                                                    ......................................


* niepotrzebne skreślić
1) wpisać jedną z poniższych propozycji
Kot wystawowo- hodowlany przeznaczony do hodowli
Kot przeznaczony do sterylizacji lub kastracji

weterynarz oleśnica

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Meta tagi: Weterynarz Oleśnica, Gabinet Weterynaryjny w Oleśnicy, Najlepszy Weterynarz, Bielicki,