.

Umowa kupna sprzedaży psa - przydatny dokument

 UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA

 

 

 

Zawarta w dniu dzisiejszym w........................  pomiędzy ...............................................

dow. osob.......................................zam. ...................................................................

zwanym dalej HODOWCĄ/SPRZEDAJĄCYM

a p. ..................................................................

dow. osob ......................... zam. .................................... zwanym dalej NABYWCĄ została

zawarta umowa następującej treści.


1. Przedmiotem transakcji jest pies/suka rasy................................ numer tatuażu ..............
 
o imieniu.................. Zwanym w dalszej części psem.

 

HODOWCA/SPRZEDAJĄCY oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po

kontroli miotu (protokół do wglądu), odrobaczeniu i szczepieniach (wg Książeczki Zdrowia Psa)

wyposażony w metrykę lub rodowód i książeczkę zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji

stanowi jego własność lub pochodzi z jego hodowli ...........................................................

i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie toczy się żadne postępowanie,

którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.


2. strony ustaliły wartość psa na................. zł. słownie...................................................

płatne (podać kiedy Ew.raty).........................................................................................

................................................................................................................................

3. HODOWCA/SPRZEDAJĄCY w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa

określonego powyżej za kwotę określoną w punkcie 2 lub dopiero po zapłaceniu całej kwoty w

terminie....................................................................................................................


4. HODOWCA/SPRZEDAJĄCY wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie 1 i kwituje odbiór całej należności (lub pierwszej raty) jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskania oceny bardzo dobrej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu.


5. Nabywca oświadczenie HODOWCY/SPRZEDAJĄCEGO przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym stanie zdrowia i kondycji, zobowiązuje się do zarejestrowania psa we właściwym oddziale ZK w P, odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji, i opieki weterynaryjnej w przyszłości, a także chęci zbycia czy oddania psa do poinformowania o tym HODOWCĘ/SPRZEDAJĄCEGO, który ma prawo pierwokupu.


6. Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Nabywca.


7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.

8. Ustalenia dodatkowe...............................................................................................

..............................................................................................................................

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

 

                HODOWCA/SPRZEDAJĄCY                                                                                    NABYWCA                                                             

 

weterynarz oleśnica

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Meta tagi: Weterynarz Oleśnica, Gabinet Weterynaryjny w Oleśnicy, Najlepszy Weterynarz, Bielicki,