.

Zasady wystawiania paszportów dla zwierząt w UEDOBRA PRAKTYKA
WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII
Załącznik do uchwały KRL-W
Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Paszporty wydaje się dla psów, kotów i fretek.
2. Paszporty wydawać mogą wyłącznie lekarze weterynarii wpisani do rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 998/2003/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG zwanego dalej rejestrem, a prowadzonego przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne.
3. Wniosek o wpis do rejestru, zasady dokonywania wpisu i wykreślania z rejestru i jego dalszego prowadzenia określa uchwała nr 105/2005/III KRLW z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał.
4. Wniosek o wpis do rejestru lekarze weterynarii składają w okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której znajduje się zakład leczniczy dla zwierząt, w którym będą wydawane paszporty
5. Lekarza weterynarii uprawnionego do wydawania paszportów obowiązuje znajomość przepisów regulujących zasady wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał.
II. Postanowienia szczegółowe
1. Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane poza granice kraju, chyba że kraj docelowy, także kraj trzeci, dopuszcza taką możliwość.
2. Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego określonego uchwałą nr 119/2013/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla zwierząt
towarzyszących, przemieszczanych w celach niehandlowych oraz o archiwizacji paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów winny być dokonywane starannie, czytelnie i pismem drukowanym.
3. Właścicielem zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnym, a przemieszczanego w celach niehandlowych, którego należy uwidocznić we właściwej rubryce paszportu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
4. Przy wypełnianiu druków paszportu i druku kwestionariusza zwrotnego należy używać oficjalnych nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym wg wykazu jak poniżej:


Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Republika Federalna Niemiec
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Republika Francuska
Irlandia
Republika Włoska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Królestwo Niderlandów
Republika Austrii
Republika Portugalska
Republika Finlandii
Królestwo Szwecji
Republika Czeska
Republika Estońska
Republika Cypryjska
Republika Łotewska
Republika Litewska
Republika Węgierska
Republika Malty
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowenii
Republika Słowacka
Republika Bułgarska
Rumunia
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


5. Przed wydaniem paszportu oraz przed każdym do niego wpisem przy wykonywaniu czynności weterynaryjnych należy dokonać identyfikacji zwierzęcia przez odczytanie czytnikiem elektronicznym mikroczipu lub tatuażu jeśli paszport był wystawiony przed okresem obowiązkowego znakowania zwierząt przy zastosowaniu mikroczipu.
6. Kolejność czynności przy wydawaniu paszportu zwierzęciu nieoznakowanemu:
a) dokonanie badania klinicznego zwierzęcia
b) oznakowanie zwierzęcia poprzez implantację mikroczipu, po lewej stronie szyi zwierzęcia i w połowie jej długości. Mikroczip winien spełniać wymogi normy ISO 11784 wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B lub Aneksu A do normy ISO 11785
c) dokonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie
d) prawidłowe wypisanie odpowiednich rubryk paszportu
e) sporządzenie kwestionariusza zwrotnego do wydanego paszportu
7. Wydawania paszportów dla zwierząt wcześniej oznakowanych lub szczepionych przeciw wściekliźnie
a) w przypadku zwierzęcia wcześniej oznakowanego za pomocą prawidłowego mikroczipu należy dokonać jego odczytu czytnikiem elektronicznym, jeśli to możliwe, wiarygodnie ustalić datę implantacji mikroczipu, a jeśli nie jest to możliwe, przyjąć jako datę implantacji mikroczipu datę wydania paszportu
b) wpisanie do wydawanego paszportu informacji o wcześniejszym szczepieniu przeciwko wściekliźnie wykonanego przez innego lekarza weterynarii w oparciu o zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne możliwe jest tylko wówczas, gdy zaświadczenie to odnosi się do zwierzęcia identyfikowalnego w czasie szczepienia poprzez mikroczip
c) w Polsce obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po osiągnięciu wieku 3 miesięcy i nie później niż przed ukończeniem 4 miesięcy. Termin kolejnego szczepienia określa dokonujący tego zabiegu lekarz weterynarii
d) szczepienie przeciwko wściekliźnie zwierzęcia towarzyszącego przeznaczonego do przemieszczenia uznaje się za ważne po 21 dniach od chwili dokonania szczepienia i przed upływem terminu ważności szczepienia wskazanego przez lekarza weterynarii
8. Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wydający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywaniu paszportu lekarz weterynarii winien wypisać nowy druk paszportu, a błędnie wypełniony druk zwrócić do właściwej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. Koszt nowego paszportu ponosi lekarz wydający paszport.
9. Wymogi krajów, do których przewożone jest zwierzę towarzyszące, przedstawia posiadacz zwierzęcia, któremu uprawniony do wydawania paszportów lekarz weterynarii powinien udzielić możliwie jak największej w tej sprawie pomocy
10. Lekarz weterynarii uprawniony do wydawania paszportów odpowiada za potwierdzenie spełnienia wymogów kraju, do którego jest przewożone zwierzę towarzyszące jeśli taki jest stan faktyczny dokonując w tym zakresie stosownych zapisów w paszporcie
11. W przypadku przemieszczania zwierzęcia do kraju, który wymaga wykonania wcześniej testu serologicznego i określana miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny należy:
a) badanie wykonać w terminach wskazanych w wymogach danego kraju w laboratorium zatwierdzonym przez Unię Europejską
b) po otrzymaniu wyników badania dokonać stosownego wpisu w dziale V paszportu „Wyniki badań serologicznych”
c) Przekazać posiadaczowi zwierzęcia oryginał wyniku badania serologicznego zachowując w aktach zakładu leczniczego dla zwierząt jego kopię
12. W przypadku przemieszczania zwierzęcia towarzyszącego do kraju, który wymaga wykonania profilaktyki wobec kleszczy lub leczenia i profilaktyki echinokokozy, to po wykonaniu tych czynności fakt ten odnotowuje uprawniony lekarz weterynarii w paszporcie odpowiednio w dziale VI „Leczenie i profilaktyka wobec kleszczy” i VII paszportu „Leczenie i profilaktyka echinokokozy”
13. Przy przemieszczaniu zwierzęcia towarzyszącego do kraju trzeciego badanie kliniczne wykonuje uprawniony lekarz weterynarii i dokonuje w związku z tym wpisu w dziale IX paszportu „Badania kliniczne”. Legalizacji paszportu dokonuje właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii w dziale X paszportu „Legalizacja”
14. W przypadku braku możliwości dokonania kolejnych wpisów w paszporcie w związku z wypełnieniem wszystkich jego rubryk wcześniejszymi wpisami, uprawniony lekarz weterynarii winien:
a) Dokonać identyfikacji zwierzęcia i wdrożyć procedurę wydania nowego paszportu, za którego wydanie obciąża kosztami posiadacza zwierzęcia,
b) wpisać do nowego paszportu jedynie aktualne, ostatnie dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczepienia przeciwko innym chorobom zakaźnym, profilaktyki i leczenia wobec kleszczy, profilaktyki i leczenia echinokokozy oraz wynik badania serologicznego w kierunku określenia
miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny, a w kwestionariuszu zwrotnym dokonać adnotacji „unieważniono paszport o numerze …. w związku z brakiem możliwości dokonywania dalszych wpisów”
c) unieważnić stary paszport poprzez przekreślenie jego stron zawierających dane właściciela, opis zwierzęcia i dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie z adnotacja „anulowano” oraz podpisem z datą oraz pieczęcią uprawnionego lekarza weterynarii. Anulowany paszport pozostawia się właścicielowi zwierzęcia
15. W przypadku utraty paszportu – kradzieży, zagubienia, całkowitego zniszczenia itd. lekarz weterynarii winien:
a) wdrożyć procedurę wydania nowego paszportu, za którego wydanie obciąża kosztami posiadacza zwierzęcia, identyfikując wcześniej zwierzę
b) wpisać do nowego paszportu jedynie aktualne, ostatnie dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczepienia przeciwko innym chorobom zakaźnym, profilaktyki i leczenia wobec kleszczy, profilaktyki i leczenia echinokokozy oraz wynik badania serologicznego w kierunku określenia miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny tylko pod warunkiem jeśli jest to wiarygodnie możliwe do ustalenia
c) W sporządzonym kwestionariuszu zwrotnym do wydanego paszportu sporządzić adnotację „wydano nowy paszport w związku z utratą poprzedniego”.
16. W przypadku zmiany nazwiska lub danych adresowych właściciela zwierzęcia odpowiedniej adnotacji uprawniony lekarz weterynarii dokonuje w paszporcie oraz kwestionariuszu zwrotnym z adnotacją „zmiana danych właściciela zwierzęcia”.
17. Lekarz weterynarii posiadający możliwości identyfikacji zwierzęcia za pomocą właściwego czytnika elektronicznego mikroczipów może dokonywać szczepień przeciwko chorobom zakaźnym i innych czynności lekarsko-weterynaryjnych dokumentując ten fakt wpisem w odpowiednich działach paszportu z wyjątkiem działu V paszportu „Wyniki badań serologicznych”, gdzie adnotacji może dokonać wyłącznie uprawniony lekarz weterynarii, zlecający badanie laboratoryjne.
18. Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest sporządzenie kwestionariusza zwrotnego i w terminie 7 dni od chwili wydania paszportu, jego przekazanie do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, za pośrednictwem której otrzymuje druki paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów.
19. Uprawnionych lekarzy weterynarii w druki paszportów zaopatruje odpłatnie właściwa
terytorialnie izba lekarsko-weterynaryjna, która dokonała wpisu lekarza weterynarii do rejestru. Paszportom wydawanym w okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej towarzyszą druki kwestionariuszy zwrotnych
20. Lekarz weterynarii pobiera opłatę za wydanie paszportu w wysokości 51 PLN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
21. Przy przemieszczaniu w celach niehandlowych więcej niż 5 zwierząt domowych towarzyszących oprócz posiadania paszportu zwierzęta muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii podobnie, jak w celach handlowych
22. Lekarz weterynarii pobiera również opłaty za badanie kliniczne, oznakowanie zwierzęcia, szczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym, profilaktykę wobec kleszczy, leczenie i profilaktykę echinokokozy oraz badania serologiczne zgodnie z cennikiem usług danego zakładu leczniczego dla zwierząt
III. Postanowienia końcowe
1. W okręgowych izbach lekarsko-weterynaryjnych:
a) kwestionariusze zwrotne do wydanych paszportów należy przechowywać w aktach okręgowych izb lekarsko-weterynarjnych przez okres co najmniej 5 lat od dnia wydania paszportu, a po tym czasie można je zniszczyć
b) błędnie wypisane i nie wydane paszporty zwrócone do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej przez uprawnionych lekarzy weterynarii można, nie wcześniej niż po 5 latach od dnia ich zwrotu, zniszczyć
c) zniszczenie kwestionariuszy zwrotnych i paszportów winno następować w sposób zabezpieczający w pełni ochronę danych osobowych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach
d) dane w ewidencji elektronicznej wydanych paszportów prowadzonej przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną nie ulegają usunięciu.
2. Nadzór nad wydawaniem paszportów w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt pełni okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna
3. Kontrola wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym oraz zasady identyfikacji należy do
Inspekcji Weterynaryjnej oraz organów celnych
IV. Przepisy prawne regulujące zagadnienie paszportów dla zwierząt towarzyszących
1. Prawo wspólnotowe:
Dyrektywa Rady 92/EWG z dnia 13 lipca 1992r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególności zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG Decyzja Komisji (2005/91/WE)z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne Rozporządzenie (WE) nr 454/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowych w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2010 z dnia 6 maja 2010r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym
2. Prawo krajowe:
Ustawa z dnia 11 marca 2004r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
Uchwała nr 105/2005/III Krajowej Rady lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 maja 2005r. w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał Uchwała nr 108/2005/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 25 maja 2005r. w sprawie podziału kwoty, stanowiącej część opłaty za wydanie paszportu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003r. pomiędzy Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, a okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi oraz sposobu i częstotliwości przekazywania przez lekarzy weterynarii okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym kwoty stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, a wynagrodzeniem przysługującym im za wydanie paszportu Uchwała Nr 119/2013/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne i Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną ewidencji elektronicznej wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących, przemieszczanych w celach niehandlowych oraz o archiwizacji paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów

weterynarz oleśnica

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Meta tagi: Weterynarz Oleśnica, Gabinet Weterynaryjny w Oleśnicy, Najlepszy Weterynarz, Bielicki,